Nabídka vzdělávací duchovní literatury
ŽIVOTOPIS
Luboš Pavel Křesina *23.6.1922 - †30.12.2017
AUDIO NAHRÁVKY
Knihy jsou k dispozici ZDARMA. Pro představu uvádíme původní (nákladovou) cenu. Děkujeme za případný dobrovolný příspěvek na konto knih LPK.
 
Evangelium a nauky v něm obsažené
Luboš Pavel Křesina: Evangelium a nauky v něm obsažené
Původní cena: 120,- Kč   Objednat

První část knihy se věnuje původu a obsahu evangelia. Autor ukazuje na odklon od evangelia v minulosti i v přítomnosti, dále uvádí některé nevhodné texty pro evangelizaci a varuje před tzv. „Lordship gospel“.
V druhé části jsou obšírně probrány důležité nauky obsažené v evangeliu, jako je všeobecná zkaženost a hříšnost člověka, pokání, víra, znovuzrození, smíření, ospravedlnění, posvěcení nebo věčná jistota spasení.
Dodatek obsahuje zdrcující kritiku Chantryho knihy „Dnešné evanjelium, autentické či vymyslené“.
 
Stvoření člověka a jeho sedm typů v Písmech Nové smlouvy
Luboš Pavel Křesina: Stvoření člověka a jeho sedm typů v Písmech Nové smlouvy
Původní cena: 200,- Kč   Objednat

Spis je rozdělen do osmi Částí, z nichž každá má více Kapitol. V první polovině spisu se autor zabývá různými teoriemi o vzniku vesmíru a člověka, a zvlášť vyvrací mylné názory teorie evoluce, jež nebyla a nemůže být prokázána vědeckými metodami. Proto navždy zůstane jen teorií. Následuje důsledný výklad Božího stvoření člověka, jak je popsán v prvních stránkách Bible, v knize Genesis.

Druhá polovina spisu vykládá sedm výrazů, které se nacházejí v Písmech Nové smlouvy: Vnější člověk, vnitřní člověk, starý člověk, nový člověk, přirozený člověk, tělesný člověk, duchovní člověk. Jde tu o vážné předměty, které jsou věřícími velmi zanedbávány. Panuje o nich značná nevědomost, ač jsou velmi významné. Na konci spisu jsou čtyři informativní a důležité Dodatky.

Čtenář ze spisu získá nejen nové biblické informace, ale bude duchovně velmi obohacen.
 
Biblické vyhodnocení spisu „Když se víra s vědou nehádá“, který napsal RNDr. Pavel Javornický
Luboš Pavel Křesina: Biblické vyhodnocení spisu „Když se víra s vědou nehádá“, který napsal RNDr. Pavel Javornický
Původní cena: 50,- Kč   Objednat

Tato brožura se nedotýká vědeckých záležitostí, ale kriticky hodnotí Javorenického spis z biblického hlediska. Kdykoli skončí hádka usmířením, znamená to, že obě strany, které byly ve sporu, učinily nějaké ústupky a kompromisy. Javornický, aby vyhověl vědcům a vědě, se však provinil ústupky a kompromisy, jež jsou na úkor Boha a jeho Pravdy, a proto jsou nepřípustné! Když je na jedné straně Boží sdělení a zjevení a na druhé straně názory a teorie člověka, nikdy se nemůže připustit jakýkoli ústupek nebo kompromis v Božích věcech. Uvědomují si lidé, čím jsou před veleslavným, vševědoucím a všemohoucím Bohem Stvořitelem a Vládcem vesmíru? Zřejmě NE! Kdyby nebyli pyšní, museli by jinak myslet, psát, jednat a chovat se, než tomu je, jak je patrné i z Javornického spisu.

Autor spisu „Když se víra s vědou nehádá“, projevil takový ohled k vědcům a atheistům, že se dopustil zrady Boha a jeho zjevení. Autor kritické brožury (L.P.Křesina), důsledně ukazuje na Javornického kompromisy a omyly, a tak i na jeho neznalost a nepochopení svatých Písem! Javornický snad ještě na konci svého pozemského života pozná, jak zničující důsledky má a bude mit jeho nevěrecký spis, a jak přispěl k podlomení víry a k duchovnímu pádu mnohých!

Kritická brožura nejen uvádí čtenáře k uctivému a správnému přístupu k Bohu a k jeho zjevení, ale vážně varuje věřící lidi před omyly a bludy. Čtenář nebude zklamán.
 
Boží správy věků
Luboš Pavel Křesina: Boží správy věků
Původní cena: 220,- Kč   Objednat

Tento objemný spis pojednává o Boží vládě nad dějinami a o sférách jeho zájmu, ať jde o jedince, o národy světa, o izraelský národ, nebo o “Církev, jež je tělo Kristovo”. Z Písem Staré a Nové smlouvy je zřejmé, že z Božího podnětu byla stvořena období dějin člověka, jež Bible nazývá věky (aión). Pro každý věk Bůh sdělil své zjevení, které obsahovalo jeho vůli, podle níž se lidé v tom kterém věku měli řídit. Tak se každý věk vyznačoval Boží správou (oikonomia). Pokud se jedinci nebo Izrael jako národ, nebo celé lidstvo podřídili Bohu a jeho správě, požehnaně se vyvíjeli. Protože vždy byli svedeni svou hříšnou přirozeností a zprotivili se Boží správě, každý věk skončil Božím soudem, aby byl nahražen novým věkem s novou správou. Tak Věk ráje skončil vyhnáním Adama a Evy z ráje. Věk Bez Zákona byl zničen potopou. Soudem nad Izraelem byl zničen Jeruzalém, chrám, kněžství, a národ byl rozptýlen do celého světa. Tak skončil Věk Zákona. Na konci přítomného Věku Milosti po uchvácení “Církve” (tj. spasených lidí; 1.Te 4,13-18) ke Kristu, celý svět, včetně odpadlého, falešného “křesťanstva” bude postižen zničujícími soudy. Bůh ovšem ve své svrchovanosti uskuteční zřízení svého království nad celým světem.

Spis sestává ze sedmi Částí, z nichž každá má mnohé kapitoly s výklady a naukami, jež jsou řadovým věřícím neznámé. Např. v Části 1. některé kapitoly ukazují na nedostatky a omyly reformované, smluvní theologie, na bankrot “theologie náhrady” a na mnohé omyly “církevních otců”, atd.. Když čtenář pečlivě prostuduje tento spis, bude seznámen s mnohými naukami svatých Písem, ohledně nichž existuje zmatek. Jeho život víry bude obohacen, takže bude milovat a ctít svého Boha a Spasitele jako nikdy předtím, a stane se radostným svědkem Pána Ježíše Krista.
 
K obraně evangelia
Luboš Pavel Křesina: K obraně evangelia
Původní cena: 100,- Kč   Objednat

Toto je nejkratší autorův spis, tím více však vyzývavý, bojovný a neúprosný podle apoštolova vzoru v ep. Galaťanům 1,6-10! Jedná se přece o zachování ryzosti a čistoty “evangelia Boží milosti”, které má původ v samém Bohu. Kdy konečně věřícím lidem dojde, že Bůh je žárlivý na všechno své zjevení a zejména na své evangelium! Boží zvěst nesmí být porušena! Vždyť jejím předmětem je jedinečně vzácná Osoba a nesmírná oběť svatého Syna Božího! Evangelium je deklarace milostivé amnestie Krále věků hříšným rebelům. Nikdo si nemůže beztrestně dovolit k evangeliu něco přidat nebo z něho něco ubrat. Jestli tak učiní, propadá apoštolskému prokletí.

Tiskovina, která se objevila v ČR a SR na podzim r. 2000, byla důvodem k napsání tohoto spisu. Horliví a věrní Kristovi služebníci byli v ní lživě a lstivě nařčeni z fanatismu a fundamentalismu. Nevědomý a drzý pisálek ani nevěděl, co je pod tím slovem myšleno! Tiskovina potvrdila, že její autor zneužil pohanskou psychologii k falešnému napadání Božích ctitelů a věrných služebníků. Je nakažen hříšným existencialismem, je přítelem bezbožného světa a tedy nepřítelem Božím. Ve zmíněné tiskovině tento bludař propagoval “víru, která je vyjádřena prostřednictvím rozumu”. Spis “K obraně evangelia” (F 1,16) dokázal z Písem, že taková “víra” neodpovídá Božímu zjevení a požadavkům. Kdo ji zastává, nemůže být spasen, smířen s Bohem. Je nejvýš zarážející, když se na podzim r. 2000 tiskovina objevila, nenašel se ani jeden zbožný muž, který by byl statečný a schopný vyvrátit všechny zákeřné bludy v ní obsažené. Ukazuje to na všeobecnou duchovní zchátralost. Tím více je nutné, aby si věřící prostudovali spis “K obraně evangelia”!
 
Kristus v obětech Starého zákona
František J. Křesina, L. P. Křesina: Kristus v obětech Starého zákona
Původní cena: 100,- Kč   Objednat

„Zkoumejte Písma,..jsou to ona, jež mluví o mně..Vždyť kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, neboť on o mně psal“, prohlásil Kristus Židům. Autoři se řídili pokynem Páně, a proto mohou seznámit čtenáře se všemi hlavními oběťmi, které Bůh nařídil Izraelitům v období Zákona. Zvláštní prvky každé oběti jsou vyloženy s ohledem na jejich typologický význam, jímž jsou vystiženy různé aspekty oběti Pána Ježíše. Kniha obsahuje obraz stánku smlouvy a velkou složenou tabulku s přehledem obětí, jejich různých prvků a významů, povinností a práv kněží a obětníků, jejich podílů z obětí, atd.. Čtenář vzroste ve vděčném obdivu Pána a v lásce k němu.
 
Modlářství staré a nové
Luboš Pavel Křesina: Modlářství staré a nové
Původní cena: 120,- Kč   Objednat

V 1. části autor seznamuje čtenáře se vznikem modlářství v Babylonu a jeho šířením v Izraeli. Ukazuje, jak záhy a zákeřně modlářství proniklo do církevnického křesťanstva. V 2. části je doloženo, jak v 2. polovině 20. století vzniknul v křesťanstvu nový druh modlářství. Pod vlivem humanistické psychologie člověk sám se stal modlou. V 3. části je prorocký výhled na odstranění modlářství a zničení Babylonu podle Zj 17. a 18. kap.. V závěru je stručné pojednání o kultech. Kniha obsahuje nepostradatelné informace a varování.
 
První Pavlova modlitba v listu Efezským
Luboš Pavel Křesina: První Pavlova modlitba v listu Efezským
Původní cena: 140,- Kč   Objednat

Kniha obsahuje podrobný výklad modlitby, kterou jsme povzneseni do samého Nebe. Pavlova modlitba rozvíjí před zrakem ducha nadčasové panorama Božích předuložení a úmyslů pro Církev, Tělo Kristovo. Kristův apoštol prosil, aby věřící byli seznámeni s nesmírnou velikostí Boží moci vůči nim. Je to stejná moc, jež vyvedla Syna Božího z pout smrti a uvedla do postavení slávy a absolutní nadřazenosti ve vesmíru a dala ho za Hlavu Církvi. V závěru autor ukazuje na zkázné následky mezi křesťany, když se bezpodmíněčně nepodřídí oslavené Hlavě - Kristu.
 
Charismata - Výklad novozákonního zjevení o duchovních darech
Luboš Pavel Křesina: Charismata - Výklad novozákonního zjevení o duchovních darech
Původní cena: 200,- Kč   Objednat

Toto je autorův opus magnum. Týká se předmětu, který byl historicky zanedbáván. Všechna místa Písem Nové smlouvy, jež se týkají charismat, jsou podrobně vyložena. Autor se obšírně zabývá zakládajícími dary apoštolů a proroků, v souvislosti s nimiž vykládá i nejobtížnější oddíly Písem, v nichž panuje všeobecná nevědomost. Zázrakům věnoval velkou pozornost, zejména daru uzdravování a mluvení jazyky. Kniha má dva velké Dodatky. V prvním se autor zabývá otázkou vložení rukou na hlavu a tzv. ordinací. V druhém je podrobně probrán historický vývoj duchovenstva. Autor svůj výzkum dokládá mnohými citáty z literatury “apoštolských a církevních otců” jako i z literatury novodobých učenců, což svědčí, jak je seznámen se světovou křesťanskou literaturou. Křesťané se nesmírně provinili, protože v celé své historii byli neteční k nauce a praxi charismat, což je hlavní příčinou jejich duchovní paralýzy!
 
Kázeňská opatření. Deváté přikázání
Luboš Pavel Křesina: Kázeňská opatření. Deváté přikázání
Původní cena: 150,- Kč   Objednat

Jak naznačuje název, kniha se zabývá dvěma důležitými předměty, které jsou zanedbávány. Biblicky prováděná kázeň je téměř neznámou věcí. Tento první předmět sestává z dvou částí, z nichž první se zabývá Boží univerzální vládou, jeho kázeňskými opatřeními a tresty nad světem, nad místními církvemi -sbory a nad jednotlivci. Druhá část pojednává o všech druzích kázně, které Bůh a Pán Církve svěřil lidem, a proto za ně činí odpovědné jak dohlížitele místních sborů, tak každý sbor jako celek. Druhý předmět "Deváté přikázání” vytýká věřícím nejrozšířenější hříchy proti Pravdě - pomluvy, křivá svědectví a lži. Tyto hříchy jsou v přímém rozporu s Bohem, který je Pravda! Věřící je zdaleka neberou s takovou vážností jako Bůh. Autor promlouvá k čtenáři na základě celoživotního studia Písem a zkušeností. Spis je nepostradatelnou příručkou pro jednotlivce, dohlížitele - staršovsta a sbory.
NABÍDKA KNIH OBJEDNÁVKA KONTAKT AUDIO ŽIVOTOPIS LPK